Preskocit navigáciu

Zdravotnícka služba


Príslušníci zdravotníckej služby sú priamo podriadení veliteľovi PS OS SR.
 • zabezpečuje odborné riadenie a kontrolnú činnosť v oblasti zdravotnej a veterinárskej starostlivosti v pozemných silách
 • organizuje plnenie úloh zdravotníckeho a veterinárneho zabezpečenia v oblasti pripravenosti a rozvinovania na vojnové počty v rámci pozemných síl
 • podieľa sa na procese tvorby doktrín, štandardizácie a integrácie pozemných síl v oblasti zdravotníckeho a veterinárneho zabezpečenia v procese dosiahnutia jeho kompatibility s krajinami NATO,
 • rieši otázky zdravotníckeho zabezpečenia vojsk počas cvičení vo VVP, cvičení s medzinárodnou účasťou i zahraničných cvičení,
 • plánuje a organizuje vojensko-odbornú prípravu personálu zdravotníckej a veterinárnej služby pozemných síl, koordinuje plnenie úloh v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
 • organizuje a vyhodnocuje realizáciu celospoločenských zdravotníckych programov v podmienkach pozemných síl, podieľa sa na spolupráci s orgánmi štátnej správy, červeného kríža a civilnej ochrany v oblasti starostlivosti o zdravie a pri riešení krízových situácií,
 • organizuje, riadi a kontroluje vykonávanie zdravotníckej prípravy vojsk pozemných síl. Stanovuje počty hodín a spresňuje tematiku zdravotníckej prípravy a výcviku vojsk
 • spracováva a vyhodnocuje rozbory zdravotného stavu, sleduje výskyt prípadov zneužívania návykových látok v súčinnosti s oddeleniami pre alkoholizmus a toxikománie príslušných spádových vojenských nemocníc a orgánmi vojenskej polície, predkladá návrhy preventívnych opatrení,
 • koordinuje vykonávanie posudkovej činnosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vojakov na výkon vojenskej služby,
 • koordinuje úlohy v oblasti zdravotníckej logistiky a financovania, koordinuje požiadavky na zásobovanie zväzkov a útvarov zdravotníckym materiálom a technikou,
 • realizuje opatrenia a pokyny Úradu hlavného lekára GŠ OS SR v oblasti starostlivosti o zdravie a veterinárnej starostlivosti, v podmienkach pozemných síl,
 • riadi hygienické a protiepidemické zabezpečenie,
 • riadi a organizuje veterinárske zabezpečenie zväzkov a útvarov pozemných síl a prakticky vykonáva veterinárske zabezpečenie útvarov v určenom veterinárnom spáde,
 • organizuje, riadi a vykonáva liečebné, preventívne, protiepidemické a protiepizootické opatrenia v útvaroch pozemných síl a vo svojom spáde,
 • riadi výkon potravinového dozoru v proviantných skladoch útvarov pozemných síl a v pričlenenom spáde,
 • spolupracuje s orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy pri zabezpečovaní celoštátnych veterinárnych profylaktických opatrení, koordinuje činnosť pri likvidácii nákazlivých chorôb zvierat.

Skočiť na menu
Share