Preskocit navigáciu

Sústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigády


Sústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigády

       Príprava na výkon budúceho povolania je v dnešnej dobe jednou z nevyhnutných podmienok budovania úspešnej pracovnej kariéry. Absolventi  Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši počas svojho štúdia zvládli teoretickú prípravu na jedno z najnáročnejších povolaní vôbec a to pôsobenie v OS SR. V priebehu mesiaca júl 15 z nich začalo svoju vojenskú kariéru u útvarov 2.mechanizovanej brigády. Začiatky bez praktických skúsenosti nikdy nebývajú ľahké a ani pre týchto nových veliteľov čiat to nebude výnimkou.
       Jedným z prvých zamestnaní po ich príchode k útvarom 2.mb, ktoré majú novým dôstojníkom pomôcť načerpať praktické skúsenosti bol absolvovaný sústredený výcvik v termíne 23. až 25. augusta 2011 v priestoroch veliteľstva 2. mb a posádkového cvičiska a strelnice Ruská Nová Ves.
       Sústrednú prípravu zahájil úvodným vystúpením zástupca veliteľa 2.mb plukovník Ing. Martin MICHALKO, ktorý zdôraznil jej dôležitosť poukázaním aj na vykonávané zamestnania v predchádzajúcom období existencie OS SR, uviedol hlavný cieľ a očakávania, ktoré má naplniť.
      Prvý deň bol venovaný teoretickým zamestnaniam. Náčelník oddelenia riadenia operácií mjr. Ing. Dušan BAŽO objasnil zúčastneným plnené úlohy  výcvikového roku s dôrazom na stanovené priority a spôsob ich naplnenia v rámci 2.mb. Ďalší prednášajúci oboznámili novo zaradených príslušníkov 2.mb s aktuálnymi otázkami v oblastiach personálneho manažmentu, logistickej podpory, právnej služby a tiež finančného zabezpečenia. K problematike bezpečnosti, ochrany utajovaných informácií,  komunikačných a informačných systémov vystúpil zastupujúci náčelník G-6 por. Ing. Martin MAJTNER. V závere prípravy v daný deň  absolvovali novo zaradení dôstojníci písomné preskúšanie z okruhov prednášaných tém, v ktorých potvrdili svoje dobré teoretické znalosti a pripravený test zvládli. 
       Nasledujúci deň, 24. augusta,  sa 15 novo zaradených dôstojníkov (veliteľov čiat) v skorých ranných hodinách  v poľnej výstroji presunulo na posádkové cvičisko a strelnicu Ruská Nová Ves. V rámci praktického zamestnania si dôstojníci od prítomných inštruktorov osvojili  praktické zásady odborného výcviku. Prvým praktickým zamestnaním bola streľba z miesta na miznúce a pohyblivé ciele so samopalu vz. 58 a na pevné ciele z pištole vz. 82. Všetci zúčastnení pred samotnou streľbou absolvovali nácvik, kde si osvojili povelovú techniku a postup pri plnení úlohy. Po ich zvládnutí nasledovala streľba zo samopalu vz.58 ostrým strelivom, splnená na veľmi dobrej úrovni, čo potvrdilo, že sa tejto zručnosti počas štúdia venovala dostatočná pozornosť. Obdobne možno hodnotiť streľbu z pištole vz. 82. 
Na ďalších zamestnaniach si novo zaradení dôstojníci precvičili činnosť pri vykonaní zaistenia a vytvorení kruhovej obrany, riadenom príslušníkmi prieskumnej roty 2.mb a činnosť pri používaní prostriedkov individuálnej ochrany jednotlivca. Náročnosť praktických zamestnaní bola sťažená aj horúcim letným dňom, no cvičiaci sa z nepriaznivými klimatickými podmienkami vyrovnali profesionálne.
       Mladých dôstojníkov zaujala aj téma zo ženijnej prípravy, kde si prakticky precvičili zostrojenie časového zápalného roznecovača k náloži. V závere dňa si zdokonalili svoje zručnosti z čítania topografických máp, určovania vzdialeností a polohy vlastného stanovišťa a rovnako aj z poskytovania prvej pomoci osobe v bezvedomí.
Záver praktickej časti sústredeného výcviku bol venovaný technickej príprave, kde sa mladí dôstojníci zdokonalili v praktických pravidlách ošetrovania techniky, výzbroje a materiálu, rovnako aj pri vedení prevádzky na spojovacích prostriedkoch používaných u 2.mb. V rámci poradovej prípravy získali skúsenosti, ako túto tematiku efektívne precvičovať s vlastnými podriadenými u materských útvarov.
       Sústredený výcvik pokračoval v priestoroch veliteľstva 2.mb, v závere ktorého zúčastnení vyplnili krátky  anonymný dotazník , zameraný na postrehy mladých dôstojníkov v rámci vykonanej prípravy a pre získanie  ďalších potrebných informácií, návrhov a podnetov na organizáciu podobných zamestnaní v rámci 2.mb v nasledujúcom období. Stručné vyhodnotenie a ukončenie sústredeného výcviku vykonal  zástupca veliteľa 2.mb plukovník Ing. Martin MICHALKO, ktorý zaželal mladým dôstojníkom veľa chuti do práce, ktorou začínajú vojenskú kariéru a poukázal na nutnosť  neustáleho prehlbovania získaných poznatkov v praktickej činnosti u materských útvarov.


Sústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigádySústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigádySústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigádySústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigádySústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigádySústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigádySústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigádySústredený výcvik novo zaradených príslušníkov 2. mechanizovanej brigády

Autor: SD Os Sk 2.mb , Foto: SD Os Sk 2.mb - Dátum: 26.08.2011
Čítanosť: 9608
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share