Preskocit navigáciu

Zdravotnícka služba


Zdravotnícka služba je zložka velenia určená na odborné riadenie a usmerňovanie zdravotníckeho zabezpečenia pre zväzky a útvary pozemných síl a odborné riadenie a usmerňovanie zdravotníckeho zabezpečenia profesionálnych vojakov a zamestnancov veliteľstva.

Zdravotnícka služba plní tieto hlavné úlohy:

 • zabezpečuje odborné riadenie a kontrolnú činnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti v pozemných silách,
 • organizuje plnenie úloh zdravotníckeho zabezpečenia v oblasti pripravenosti a rozvinovania na vojnové počty v rámci pozemných síl,
 • podieľa sa na procese tvorby doktrín, štandardizácie a integrácie pozemných síl v oblasti zdravotníckeho zabezpečenia v procese dosiahnutia jeho kompatibility s krajinami NATO,
 • rieši otázky zdravotníckeho zabezpečenia vojsk počas cvičení vo výcvikových  priestoroch, cvičení s medzinárodnou účasťou i zahraničných cvičení,
 • plánuje a organizuje vojensko-odbornú prípravu personálu zdravotníckej služby pozemných síl, koordinuje plnenie úloh v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
 • organizuje a vyhodnocuje realizáciu celospoločenských zdravotníckych programov v podmienkach pozemných síl, podieľa sa na spolupráci s orgánmi štátnej správy, červeného kríža a civilnej ochrany v oblasti starostlivosti o zdravie a pri riešení krízových situácií,
 • organizuje, riadi a kontroluje vykonávanie zdravotníckej prípravy vojsk pozemných síl, stanovuje počty hodín a spresňuje tematiku zdravotníckej prípravy vo výcviku útvarov a jednotiek, 
 • spracováva a vyhodnocuje rozbory zdravotného stavu, sleduje výskyt prípadov zneužívania návykových látok v súčinnosti s oddeleniami pre alkoholizmus a toxikománie príslušných spádových vojenských nemocníc a orgánmi vojenskej polície, predkladá návrhy preventívnych opatrení,
 • koordinuje vykonávanie posudkovej činnosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vojakov na výkon štátnej služby,
 • riadi a organizuje úlohy v oblasti zdravotníckej logistiky a financovania, koordinuje požiadavky na zásobovanie zväzkov a útvarov zdravotníckym materiálom a technikou,
 • realizuje opatrenia a pokyny Úradu hlavného lekára GŠ OS SR v oblasti starostlivosti o zdravie v podmienkach pozemných síl,
 • riadi hygienické a protiepidemické zabezpečenie,
 • koordinuje vykonávanie lekárskych prehliadok, očkovaní a odberov biologických vzoriek profesionálnych vojakov vysielaných na plnenie úloh mimo územia SR,
 • spracováva požiadavky a distribuuje poukazy na vybrané preventívne rehabilitácie pre veliteľstvo,
 • koordinuje kontrolnú činnosť v oblasti dodržiavania liečebného režimu príslušníkov veliteľstva a vykonávanie kontrol dodržiavania liečebného režimu v prospech iných útvarov pozemných síl.

Skočiť na menu


Share