Preskocit navigáciu

Duchovná služba


       Duchovná služba  zabezpečuje duchovné potreby vo veliteľstve 2.mb, koordinuje vojenských duchovných v útvaroch 2.mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR.

Duchovná služba veliteľstva plní tieto hlavné úlohy:

  • zabezpečuje výkon bohoslužobnej činnosti, pastoračnej starostlivosti a poradenskej služby pre príslušníkov veliteľstva a ich rodinných príslušníkov,
  • plánuje hlavné úlohy v duchovnej a náboženskej oblasti,
  • rozpracováva koncepčné materiály z oblasti duchovnej a náboženskej služby na podmienky 2.mechnizovanej brigády,
  • posudzuje materiály z agendy veliteľa 2.mb a predkladá návrhy a pripomienky za oblasť duchovnej a náboženskej služby,
  • riadi a koordinuje činnosť duchovnej služby v útvaroch 2.mechanizovanej brigády,
  • spracováva podklady k smerniciam, nariadeniam a všeobecne záväzným usmerneniam veliteľa 2.mb za oblasť duchovnej a náboženskej služby,
  • podieľa sa na riešení krízových situácií a negatívnych javov v pôsobnosti veliteľstva 2.mb v prípade potreby spolupracuje s lekárom, psychológom a funkcionármi výchovy a kultúry,
  • spolupracuje s biskupskými úradmi, s predstaviteľmi cirkví, cirkevných inštitúcií a náboženských spoločností v regióne,
  • podieľa sa na realizácii vojensko-náboženských aktivít, ako aj udržiavaní kresťanských tradícií a zvykov,
  • aktívne sa podieľa na konaní pietnych aktov a spomienkových zhromaždení na pamätných miestach bojov a vojenských cintorínoch.

Skočiť na menu


Share