Preskocit navigáciu

Oddelenie personálnej podpory


Oddelenie personálneho manažmentu zabezpečuje plnenie úloh:
 • vykonávanie personálnych opatrení na základe vydaných pokynov,
 • vedenie osobných spisov, osobných kariet a ďalšej predpísanej dokumentácie príslušníkov 2.mechanizovanj brigády v zmysle platných predpisov a nariadení,
 • vedenie prehľadu príslušníkov 2.mb navrhovaných a vyslaných do jazykových kurzov a celkovej jazykovej pripravenosti 2.mb,
 • aktualizáciu databázy SAP,
 • prípravu a organizáciu spoločensko vedných seminárov príslušníkov 2.mb,
 • vedenie prehľadu príslušníkov 2.mb vysielaných do kariérnych kurzov a s tým súvisiace personálne opatrenia,
 • vedenie výkazov počtov príslušníkov 2.mb,
 • zabezpečenie a riadenie doplňovania personálu jednotiek vysielaných do vojenských operácií,
 • koordinuje činnosť pri udeľovaní vojenských medailií,
 • spracovanie a predkladanie súhrnných požiadaviek pre mierové doplňovanie veliteľstva mb a priamo podriadených jednotiek a podieľať sa na spracovávaní základných kalkulačných dokumentov pre mobilizačné doplňovanie,
 • prípravu podkladov pre veliteľa v oblasti personálnej práce so zamestnancami,
 • komunikáciu so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou,
 • riadenie a koordinovanie činnosti personálnych skupín podriadených práporov,
 • riadenie činnosti Posádkového klubu,
 • vydáva vo svojej pôsobnosti odborné nariadenia pre podriadené stupne velenia a kontroluje ich realizáciu,
 • podieľa sa na normotvornej činnosti za oblasť personálneho manažmentu,
 • zabezpečuje plnenie úloh cieľov síl v personálnej oblasti,
 • analyzuje a riadi rozpracovanie operačných štandardov vo svojej pôsobnosti a koordinuje ich zavádzanie v rámci 2.mechanizovanej brigády,
 • zodpovedá za spracovanie a odosielanie osobných spisov profesionálnych vojakov a zamestnancov do vojenského archívu.

Skočiť na menu


Share