Preskocit navigáciu

Odbor logistiky


     Odbor logistiky je organizačná zložka určená na plnenie úloh v oblasti plánovania, organizovania, riadenia a koordinácie procesov na realizáciu logistickej podpory prvkov 2.mechanizovanej brigády, v oblasti zabezpečenia 2.mb výzbrojou, technikou a materiálom, vrátane stanovených služieb a dopravnej logistiky a v oblasti prevádzky, údržby a vykonávania opráv techniky podľa stanovených štandardov.
 

Odbor logistiky sa delí na:

 • Oddelenie plánovania logistiky a vojenskej dopravy
 • Oddelenie prevádzky a opráv
 • Oddelenie materiálového manažmentu
 

 

Oddelenie plánovania logistiky a vojenskej dopravy

 • plánuje úlohy logistiky 2.mb v procese ročného a mesačného plánovania činností,
 • spracováva pridelené limity a normy logistiky a aplikuje ich do príslušného plánovacieho procesu,
 • plánuje a koordinuje efektívne, logické a dostačujúce použitie prostriedkov logistiky 2.mb v organizačných, administratívnych a riadiacich dokumentoch veliteľa 2.mb pre všetky vykonávané výcvikové a služobné  činnosti,
 • spracováva analýzy nákladovosti použitia prostriedkov logistiky a navrhuje opatrenia na zlepšenie stavu,
 • vyhodnocuje a hlási operačnú pripravenosť v oblasti logistiky 2.mb,
 • podieľa sa na spracovávaní návrhov zmien organizačných štruktúr a tabuliek počtov prostriedkov logistiky v 2.mb,
 • podieľa sa na plnení úloh v oblasti logistiky vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky voči NATO, EÚ a OSN,
 • v požadovanom rozsahu participuje na spracovaní podkladov do interných normatívnych aktov v oblasti logistiky,
 • podieľa sa na implementácií softvérových nástrojov logistiky v 2.mb,
 • koordinuje a spracováva požiadavky pre zabezpečenie cestnej a železničnej prepravy a strategickej prepravy jednotiek 2.mb,
 • zabezpečuje plánovanie a realizáciu služobných ciest a prepráv príslušníkov veliteľstva 2.mb.
 

Oddelenie prevádzky a opráv 

 •   spracováva prehľady o doplnení, použití, odvelení, technickom stave a opravách VTaM,
 • riadi a sleduje prevádzku techniky 2.mb na pozemných komunikáciách s cieľom zákonného, efektívneho a hospodárneho použitia VTaM v súlade s normami,
 • organizuje odvelenia techniky medzi prápormi a vyčleňovanie VTaM pre vzájomnú výpomoc,
 • prijíma opatrenia na zabezpečenie správneho technického stavu výzbroje a techniky, na predchádzanie poškodeniam a na prevádzkovanie výzbroje a techniky v súlade s ich takticko-technickými parametrami,
 • organizuje vykonávanie vojskových a mimo vojskových opráv VTaM,
 • podieľa sa na overovaní výskumných a vývojových úloh v oblasti prevádzky techniky v nadväznosti na požiadavky výcviku vojsk a bojovej pohotovosti techniky a spolupracuje na vojskových skúškach novo zavádzanej techniky,
 • koordinuje činnosti v oblasti metrologického zabezpečenia a štátneho odborného technického dozoru (ŠoTD) v 2.mb,
 • realizuje opatrenia pre chod parkovej služby v práporoch a rotách 2.mb,
 • organizuje oblasť technickej prípravy vodičov automobilov a dielenských špecialistov technických odborností v 2.mb,
 • organizuje využívanie opravárenských kapacít, aplikáciu technológií opráv a vyhodnocuje kvalitu ich vykonávania,
 • zodpovedá za spracovanie podkladov v obrannom plánovaní v oblasti mimo vojskových opráv a investičných požiadaviek,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti prevádzky techniky, opráv, parkovej služby, zabezpečenia zbraní a munície, ŠoTD a metrológie,
 • vykonáva odbornú prípravu technických funkcionárov 2.mb.
 
 

Oddelenie materiálového manažmentu

 • koordinuje vyrovnanie množstva výzbroje, techniky a materiálu medzi prápormi a rotami 2.mb na množstvo predpísané tabuľkami počtov a stanovené normami v súlade s rozhodnutiami materiálových manažérov zásobovacích tried,
 • predkladá požiadavky na materiálno technické zabezpečenie príslušnému nadriadenému materiálovému manažérovi,
 • v rámci pridelených limitov plánuje zdroje, tovary a zákazky v procese verejného obstarávania,
 • koordinuje zásobovanie a hospodárenie s materiálom bežnej potreby, s materiálom v nedotknuteľných a iných nariadených zásobách v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • koordinuje a kontroluje efektívnosť využívania pridelených finančných prostriedkov a spracováva podklady na vyhodnotenie ich čerpania,
 • sleduje, analyzuje a vyhodnocuje stav škôd na majetku 2.mb,
 • vykonáva kontrolnú činnosť stavu hospodárenia s prideleným materiálom v 2.mb a organizuje periodické inventarizácie,
 • koordinuje správu nehnuteľného majetku v užívaní práporov a rôt 2.mb, plánovanie investičnej výstavby, modernizácie a rekonštrukcie nehnuteľného majetku,
 • riadi oblasť požiarnej ochrany a oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)v 2.mb,
 • vykonáva odbornú prípravu funkcionárov materiálového manažmentu v 2.mb a vykonáva odbornú pomoc podriadeným práporom a rotám,
 • podieľa sa na spracovávaní návrhov zmien organizačných štruktúr a tabuliek počtov prostriedkov logistiky v 2.mb,
 • podieľa sa na plnení úloh v oblasti logistiky vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky voči NATO, EÚ a OSN,
 • v požadovanom rozsahu participuje na spracovaní podkladov do interných normatívnych aktov v oblasti logistiky,
 • podieľa sa na implementácií softvérových nástrojov logistiky v 2.mb,
 • organizuje a zabezpečuje stravovanie príslušníkov veliteľstva 2.mb,
 • organizuje a zabezpečuje prevádzku objektu veliteľstva 2.mb prostredníctvom Strediska prevádzky objektov Prešov,
 • koordinuje prevádzku výcvikového zariadenia Zemplínska Šírava.

Skočiť na menu


Share