Preskocit navigáciu

Právna služba


 Právna služba  zabezpečuje potreby v obasti vojenského práva a právneho povedomia vo veliteľstve 2.mb.

Právna služba veliteľstva plní tieto úlohy:

 • poskytuje veliteľovi právne rady a pripravuje stanoviská na čo najjednoduchšie, právne bezchybné a záujmy OS SR uprednostňujúce vyriešenie vzniknutých javov, procesov a stavov,
 • poskytuje veliteľovi právne rady a stanoviská k vydávaným rozkazom, nariadeniam a zabezpečuje ich súlad s platným právnym poriadkom,
 • podľa rozhodnutia veliteľa sa podieľa na právnej výchove príslušníkov veliteľstva 2.mb a vyšetrovaní mimoriadnych udalostí,
 • hlási veliteľovi porušovanie právnych noriem, vojenských predpisov, rozkazov, a nariadení, ktoré zistil,
 • spolupracuje s hlavnými funkcionármi veliteľstva 2.mb a navrhuje veliteľovi opatrenia na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, škodám, stratám a úrazom,
 • rieši podania doručené na veliteľstvo 2.mb,
 • vedie evidenciu sťažností, oznámení a podnetov adresovaných Veliteľstvu 2.mb,
 • podieľa sa po právnej stránke na pripomienkovaní návrhov zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov,
 • poskytuje pomoc orgánom činným v trestnom konaní a súdom v trestno-právnej oblasti,
 • vedie evidenciu riešených disciplinárnych previnení a priestupkov podľa príslušných právnych predpisov v pôsobnosti veliteľa 2.mb,
 • postupuje zložité právne veci s uvedením vlastného stanoviska na posúdenie Úradu právnych služieb MO SR služobným postupom.

Skočiť na menu


Share