Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa shdo


Veliteľské zhromaždenie veliteľa shdo
Dňa 17. marca 2015 sa v priestoroch shdo uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa shdo. Jeho cieľom bolo vyhodnotiť stanovené priority a rozhodujúce úlohy oddielu vo výcvikovom roku 2014, vyhodnotiť služobnú disciplínu, vykonať analýzu škodových udalostí a poukázať na určité problémové oblasti a nájsť ich riešenie. 
V úvodnom slove veliteľ oddielu podplukovník Pavol Barančík privítal hosťa – zástupcu náčelníka štábu 2. mechanizovanej brigády pre operácie podplukovníka Jozefa Ivana a všetkých účastníkov zhromaždenia. Po krátkom príhovore veliteľ bilancoval výcvikový rok 2014, ktorý bol náročný na plnenie úloh. Veliteľ uviedol fakt, že shdo od roku 2006 nepretržite 9 rokov zabezpečuje svoj príspevok v rámci medzinárodných záväzkov NATO pre Ciele síl, čo je veľmi náročné na materiálne zabezpečenie, personál a techniku. Vyzdvihol účasť delostreleckých odborníkov na projekte samohybnej kanónovej húfnice 155mm ZUZANA 2 a na projekte DELOSYS.
Z personálneho hľadiska počas výcvikového roka 2014 bolo veľa zmien na pozíciách kľúčového personálu. Boli zmeny na funkciách veliteľov jednotiek, zmena vo funkcii náčelníka štábu a veliteľa oddielu. Vo výcvikovom  roku 2014 dominovali problémy so zastaranou technikou pri plnení úloh. Veliteľ oddielu vysoko ocenil zvládnutie úloh aj napriek personálnym, technickým a materiálnym problémom.
Prioritami shdo bolo udržať akceptovateľnú úroveň už dosiahnutých spôsobilostí jednotiek shdo zaradených do NATO HRF CS 0035 na báze 22. mechanizovanej prápornej skupiny, zahájiť prípravu deklarovaných jednoiek do CS L1501 na báze 21. mprsk, ako aj podieľanie sa na príprave predurčených príslušníkov shdo na plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu a plnení úloh domáceho krízového manažmentu. Veliteľ deklaroval všetky priority a  úlohy výcvikového roka 2014 za splnené.
Zástupca náčelníka štábu 2. mechanizovanej brigády podplukovník Jozef Ivan, v mene veliteľa 2. mb, vyjadril ocenenie samohybnému delostreleckému oddielu za dlhodobé nepretržité plnenie úloh v prospech Cieľov síl: „Odvádzate veľmi dobrú prácu aj napriek všetkým problémom“, povedal.
Na veliteľskom vzhromaždení veliteľa shdo náčelník štábu major Roman Bobaľ vyhodnotil oblasti disciplíny, udalosti a mimoriadne udalosti, trestné činy a priestupky. Vedúci starší zdravotník nadrotmajster Igor Čačko prezentoval vyhodnotenie úrazovosti a práceneschopnosti. Náčelníčka logistiky kapitánka Jana Chomová urobila analýzu vzniku škôd a strát za výcvikový rok 2014. Potom nasledovali upresnenia pre spacovávanie opisov činností vyplývajúcich z funkčnej náplne u profesionálnych vojakov, odovzdávanie a preberanie funkcie, bol upresnený aj spôsob vykonávania kontroly techniky a materiálu.
Na záver veliteľ oddielu zaželal prítomným veľa dobrých a optimálných riešení v ďalšom plnení stanovených úloh náročného výcvikového roka 2015, vyjadril presvedčenie, že neupadneme do stereotypu a poprial všetkým pevné zdravie a stabilné pracovné a rodinné prostredie.

Veliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdoVeliteľské zhromaždenie veliteľa shdo

Autor: npor. Mgr. Martin ZAJAK , Foto: čat. Ing. Marián MARCIN - Dátum: 17.03.2015
Čítanosť: 4945
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share