Preskocit navigáciu

Príprava slovenského príspevku do stabilizačných aktivít EÚ na balkáne, výcvik do operácie EUFOR ALTHEA


Príprava slovenského príspevku do stabilizačných aktivít EÚ na balkáne, výcvik do operácie EUFOR ALTHEA
Po rozpade Juhoslávie v rokoch 1992 až 1995 prešla Bosna a Hercegovina krvavou občianskou vojnou medzi hlavnými etnickými a náboženskými skupinami: Srbmi, Chorvátmi a moslimami, ktorú sa podarilo utlmiť len vonkajšou intervenciou. Predchádzajúce operácie nakoniec vyústili do súčastnej operácie EUFOR ALTHEA, ktorá nesie názov podľa gréckej bohyne uzdravenia. Operácia vznikla 2. decembra 2004 a medzi jej úlohy patrí zabezpečiť vojenskú „odstrašujúcu“ prítomnosť a bezpečné prostredie s cieľom zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia. Od začiatku operácie do súčasnosti pôsobia dôstojníci Ozbrojených síl SR na veliteľstve EUFOR, ako aj na veliteľstve NATO v Sarajeve. Od roku 2011 OS SR prevzali zodpovednosť za tri styčné a pozorovacie tímy v mestách Novo Sarajevo, Foča a Višegrad.
Už začiatkom mája absolvoval slovenský personál rotujúci v septembri a novembri 2015 dvojtýždňovú prípravu na pôde Výcvikovej jednotky vojenských misií Práporu výcviku v Martine. Zopakovanie základných bojových zručností a prehĺbenie poznatkov z oblasti „Personnel Recovery“ bolo náplňou úvodného týždňa. Nechýbala ani zdokonaľovacia príprava vodičov, pretože vedenie motorového vozidla je jednou z požadovaných zručností v tejto operácii.
Počas nasledujúcich týždňov výcviku sa cvičiaci personál oboznámil so špecifikami operácie a získal podrobné poznatky o historickom vývoji konfliktu. Bosna a Hercegovina je krajina,  ktorej obyvateľstvo tvoria tri rôzne národnostné entity, pričom každá je charakterizovaná vlastnou kultúrou. Z tohto dôvodu sa aj počas výcviku kladie dôraz na poznanie kultúrnych odlišností a jazykových či náboženských rozdielov, pretože určitá senzitívnosť, základom ktorej je kultúrne povedomie a znalosti o histórii krajiny a konfliktu, je každodennou súčasťou práce počas pôsobenia v tejto operácii. Okrem toho príprava na prácu v interkultúrnom prostredí zahŕňa aj ďalšie oblasti, ako je práca s tlmočníkom, schopnosť vyjednávať, zbierať informácie a spracovať ich v súlade s poslaním a cieľom operácie, aby EÚ mohla adekvátne reagovať na prípadné zmeny bezpečnostnej situácie v krajine. Pre nasadenie do operácie EUFOR ALTHEA je nutné poznať aj postupy pri podávaní prvej pomoci a mínovej bezpečnosti pretože naši príslušníci pôsobiaci v operácii zabezpečujú aj úlohu vzdelávania deti v Bosne a Hercegovine v oblasti mínovej bezpečnosti.
Odborný výcvik, ktorý sa snažil realisticky kopírovať situáciu v priestore nasadenia, umožnil preveriť aj to, či cvičiaci disponujú určitými osobnostnými predpokladmi pre plnenie všetkých operačných úloh. Dobré komunikačné zručnosti, analytické myslenie, flexibilita a určitá sociálna vnímavosť sú nevyhnutne potrebné pre pôsobenie v operácii EUFOR  ALTHEA.
Všetky prípravné fázy vyústili do záverečného cvičenia s názvom „FLAMING COLLECTOR“, ktoré bolo celé vykonané v anglickom jazyku a umožnilo preveriť schopnosti a spôsobilosti cvičiacich nadobudnuté počas predchádzajúcej odbornej prípravy, spôsobilosti veliteľov pri plánovaní činnosti jednotlivých tímov, vydávanie nariadení a rozkazov a zabezpečenie činnosti pri evakuácii. Koordinačné centrum LOT (LOT Coordination Centre - LCC) riadilo a vyhodnocovalo činnosť pozorovacích a styčných tímov. Všetky tímy zhrnuli výsledky svojej celodennej práce do denných hlásení, ktoré následne zasielali na LCC. Príslušníci LCC spätne usmerňovali tvorbu týchto denných hlásení po obsahovej aj formálnej stránke. SR je v súčasnosti vedúcou krajinou v LCC, ktoré dohliada na monitorovanie situácie na celom území Bosny a Hercegoviny.
Cvičiaci vytvorili tri styčné a pozorovacie tímy (Liaison Observer Team – LOT), pričom každému tímu boli pridelené vlastné priestory, ktoré simulovali domy, aké obývajú v mestách v Bosne a Hercegovine. Hlavnými úlohami LOT tímov je zabezpečovanie styku s predstaviteľmi miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií a štruktúrami medzinárodných organizácií v priestore operácie. Počas výcviku teda jednotlivé tímy vyrážali z „domov“ na plánované stretnutia priamo do mesta Martin alebo do okolitých obcí, počas ktorých sa zdokonaľovali vo vedení formálnych a neformálnych pracovných stretnutí. Pri stretnutiach v uliciach mesta či obcí (pri tzv. ad-hoc rozhovoroch) získavali od miestnych obyvateľov informácie na vopred určené témy. Takéto rozhovory cvičiacim umožnili predovšetkým nadobudnúť sebavedomie pri nadväzovaní kontaktu s neznámymi ľuďmi a overiť si komunikačné zručnosti pri vedení rozhovorov.
Cvičil aj národný podporný prvok (National Support Element - NSE), ktorý sa zameral predovšetkým na všestranné zabezpečenie podpory ostatným zložkám slovenského kontingentu a personál pripravovaný do veliteľstiev operácie, HQ EUFOR a NATO HQ, ktorý si taktiež precvičil plnenie operačnej úlohy.
V posledný deň výcviku sa uskutočnilo vyhodnotenie záverečného cvičenia (After Action Review - AAR), počas ktorého sa vyhodnotila činnosť jednotlivých cvičiacich prvkov počas uplynulého týždňa. Takéto vyhodnotenie poskytuje priestor pre spätnú väzbu a otvára cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a rastu.
Kvalita cvičenia si vyžadovala dôkladnú koordináciu a včasnú prípravu ľudí, ktorí sa na jeho príprave, vykonaní a zabezpečení podieľali a takisto je pod jeho úspešným ukončením podpísaná profesionalita cvičiaceho personálu. Pre zaručenie komplexnosti a mnohostrannosti prípravy boli počas celého výcviku využívané skúsenosti z operácie, ktoré odovzdávali bývalí príslušníci operácie.
Prítomnosť príslušníkov OS SR, ktorí sú súčasťou operácie EUFOR ALTHEA, je aj naďalej potrebná v etnicky zmiešanej krajine, akou je Bosna a Hercegovina, pre monitorovanie situácie a udržanie bezpečného prostredia v danom regióne. Kontrolné komisie z úrovne GŠ OS SR a VePS OS SR potvrdili ich pripravenosť na vykonávanie operačných úloh vyplývajúcich z mandátu v tejto operácii.

foto 1foto 1foto 1foto 1

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 03.07.2015
Čítanosť: 2823
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share