Preskocit navigáciu

Certifikácia bojovej skupiny pod velením Požskej republiky


Certifikácia bojovej skupiny pod velením Požskej republiky

V týchto dňoch vrcholí nadnárodná príprava bojovej skupiny EÚ pod velením Požskej republiky. Pod názvom Spoločná výzva 2009 – Common Challenge 2009 sa od 12. do 20. novembra 2009 uskutočňuje certifikácia velitežských štruktúr tejto mnohonárodnej jednotky – tzv. Force Headquarters (FHQ – Velitežstvo spoločných síl) v Poznani a výcvikovom priestore Wedrzyn v Požsku. Toto velitežstvo je hlavným orgánom velenia operácií bojovej skupiny EÚ priamo v priestore vedenia operácií. Velitežstvo je vytvorené na báze velitežstva 17. mechanizovanej brigády ozbrojených síl Požskej republiky , ktorá je vedúcou krajinou tejto bojovej skupiny a je doplnené personálom z Nemecka, Slovenska, Lotyšska a Litvy, pričom vo velitežstve FHQ sú zastúpené všetky druhy síl a to pozemné sily, vzdušné sily, námorné sily a špeciálne sily.
Ciežom certifikácie bolo dosiahnu konečné zladenie vyčleňovaného personálu velitežstva, preveri štandardné operačné postupy, systémy velenia a riadenia a predovšetkým overi schopnos velitežstva nielen riadi vojenské operácie jednotiek bojovej skupiny, ale aj schopnos realizova komplexný prístup k vedeniu operácií. V rámci tohto komplexného prístupu musí toto velitežstvo preukáza schopnos pracova aj s politickými lídrami prípadného konfliktného regiónu, pomáha pri reforme bezpečnostného sektoru a úzko spolupracova s predstavitežmi medzinárodných organizácií a mimovládnymi organizáciami. Skúsenosti zo súčasných konfliktov a kríz ukazujú, že len takýto komplexný prístup má šancu na dlhodobejšiu stabilizáciu a riešenie kríz. Schopnos účinne sa zapája do takéhoto širokého jednotného úsilia medzinárodného spoločenstva je jednou z najväčších výziev pre vojenský personál velitežstva bojovej skupiny EÚ tradične pripravovaného na vedenie čisto vojenských operácií.
V rámci záverečnej certifikácie sa dňa 19. novembra 2009 uskutočnil tzv. VIP deň za účasti požskej generality na čele s náčelníkom GŠ OS PR gen. Františkom Gangorom a zástupcov prispievatežských krajín do tejto bojovej skupiny. Za slovenskú republiku sa VIP dňa zúčastnili zástupca veliteža pozemných síl OS SR brigádny generál Pavel Macko, velitež 2. mechanizovanej brigády brigádny generál Ondřej Novosad a pridelenec obrany v Požsku brigádny generál Jozef Viktorín. Náčelník GŠ ozbrojených síl Požskej republiky vysoko ocenil úroveň pripravenosti bojovej skupiny ako aj samotného velitežstva FHQ a vyjadril presvedčenie, že táto bojová skupina je schopná splni svoje úlohy v prípade jej aktivácie. Velitež pozemných síl Požskej republiky generálmajor Buk vysoko ocenil úroveň medzinárodnej spolupráce pri budovaní tejto bojovej skupiny a poďakoval všetkým prispievatežským krajinám za ich príspevky a vklad do tejto bojovej skupiny. Vo svojom hodnotení zdôraznil fakt, že koncepcia bojových skupín je ešte stále pomerne nová a stále sa vyvíja a pre mnohé členské krajiny je príprava takejto komplexnej mnohonárodnej jednotky nová a mimoriadne cenná skúsenos.
Certifikácia velitežstva FHQ je jednou z posledných významných aktivít pred zaradením celej bojovej skupiny do bojovej pohotovosti na nasadenie od 1. januára 2010. Slovenské deklarované jednotky ešte čaká v polovici decembra tohto roku záverečný test v podobe aktivačného cvičenia deklarovaných síl a slávnostný nástup v posádke Michalovce pod názvom Zimný zraz –Winter Assembly 2009.


Certifikácia bojovej skupiny pod požskym velenímCertifikácia bojovej skupiny pod požskym velenímCertifikácia bojovej skupiny pod požskym velenímCertifikácia bojovej skupiny pod požskym velením

Autor: Sekretariát veliteža PS - Dátum: 20.11.2009
Čítanos: 11106
Verzia pre tlač

Skoči na menu
Share