Preskocit navigáciu

Logistika


     Skupina logistiky je organizačná zložka určená na plnenie úloh v oblasti zabezpečenia shdo Michalovce výzbrojou, technikou a materiálom, vrátane stanovených služieb a dopravnej logistiky a v oblasti prevádzky, údržby a vykonávania opráv techniky podľa stanovených štandardov.
 
 
Členenie skupiny logistiky je nasledovné:
-          Skupiny riadenia zásob triedy I- V (materiálový manažment)
-          skupina prevádzky, opráv, štátneho odborného technického dozoru a metrológie
 
Skupina riadenia zásob triedy I – V
 • zabezpečuje riadenie zásobovania a hospodárenia s materiálom bežnej potreby, s materiálom v nedotknuteľných zásobách v rozsahu svojej pôsobnosti, stanovených noriem, limitov a platných nariadení,
 • predkladá požiadavky na materiálno - technické zabezpečenie shdo Michalovce materiálovému manažérovi,
 • podieľa sa na plnení úloh stanovených shdo Michalovce „Cieľmi síl“ v oblasti logistickej podpory
 • prerozdeľuje materiálu medzi jednotlivé účtovné celky shdo Michalovce,
 • v rámci pridelených limitov plánuje zdroje, tovary a zákazky v procese verejného obstarávania, zabezpečuje formou verejného obstarávania nákup materiálu, ktorý nie je zabezpečovaný centrálnym obstarávaním v rozsahu pridelených finančných prostriedkov,
 • koordinuje a kontroluje efektívnosť využívania pridelených finančných prostriedkov shdo Michalovce a spracováva podklady na vyhodnotenie ich čerpania,
 • plánuje a organizuje obmeny všetkých druhov zásob obhospodarovaného materiálu,
 • vykonáva odbornú prípravu materiálových funkcionárov, výkonných poddôstojníkov, správcov skladov, skladníkov a účtovateliek,
 • sleduje, analyzuje a vyhodnocuje stav škôd na majetku shdo Michalovce,
 • vykonáva kontroly hospodárenia s prideleným materiálom a organizuje periodické inventarizácie
 • materiálne zabezpečuje prevádzku výcvikového zariadenia Zemplínska Šírava 

Skupina prevádzky, opráv, ŠoTD a metrológie
 • riadi a sleduje prevádzku shdo Michalovce na pozemných komunikáciách s cieľom zákonného, efektívneho a hospodárneho použitia VTaM v súlade s normami,
 • prijíma opatrenia na zabezpečenie správneho technického stavu výzbroje a techniky, na predchádzanie poškodeniam a na prevádzkovanie výzbroje a techniky v súlade s ich takticko-technickými parametrami,
 • organizuje vykonávanie vojskových a mimovojskových opráv PV a T,
 • koordinuje činnosti v oblasti metrologického zabezpečenia a štátneho odborného technického dozoru (ŠoTD),
 • realizuje opatrenia pre chod parkovej služby
 • organizuje oblasť technickej prípravy vodičov automobilov a dielenských špecialistov technických odborností
 • organizuje využívanie opravárenských kapacít, aplikáciu technológií opráv a vyhodnocuje kvalitu ich vykonávania,
 • zodpovedá za spracovanie podkladov v obrannom plánovaní v oblasti mimo vojskových opráv a investičných požiadaviek,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti prevádzky techniky, opráv, parkovej služby, zabezpečenia zbraní a munície, ŠoTD a metrológie,
 • vykonáva odbornú prípravu technických funkcionárov shdo
 • riadi oblasť požiarnej ochrany a ekológie
 • spracováva požiadavky na zaradenie prebytočného nehnuteľného majetku štátu do zoznamu prebytočnosti,
 • organizuje využívanie opravárenských kapacít, aplikáciu technológií opráv a vyhodnocuje kvalitu ich vykonávania,
 • organizuje a zabezpečuje prevádzku objektu kasární prostredníctvom Skupiny prevádzky objektov Michalovce
 
 

Skočiť na menu


Share